МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень – Новини Сум
Понеділок, 5 Грудня
Shadow

МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень

Як і анон­су­вав мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Вік­тор Ляш­ко під час ре­гі­ональ­но­го фо­ру­му «Ре­фор­ма шкіль­но­го хар­чу­ван­ня» в Дніп­рі, з 11 жов­тня Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я роз­по­ча­ло рап­то­ві пе­ре­вір­ки пра­ців­ни­ків шкіль­них хар­чобло­ків на но­сій­ство зо­ло­тис­то­го ста­фі­ло­ко­ка. Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

За сло­ва­ми мі­ніс­тра, ви­яв­ле­ні но­сії ін­фекцій бу­дуть від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти на час лі­ку­ван­ня й до пов­но­го оду­жан­ня, ад­же йдеть­ся про без­пе­ку ді­тей.

— У по­точ­но­му нав­чаль­но­му ро­ці в зак­ла­дах ос­ві­ти вже за­фік­су­ва­ли ре­зо­нан­сні спа­ла­хи гос­трих киш­ко­вих ін­фекцій. Це від­бу­ло­ся че­рез по­ру­шен­ня са­ні­тар­но-гі­гі­єніч­них та про­ти­епі­де­міч­них норм — лю­ди, які го­ту­ва­ли їжу в шко­лах, бу­ли но­сі­ями зо­ло­тис­то­го ста­фі­ло­ко­ка. Ми роз­гля­ну­ли обид­ва ви­пад­ки і ви­рі­ши­ли зап­ро­ва­ди­ти до­дат­ко­вий кон­троль, то­му роз­по­ча­ли рап­то­ві пе­ре­вір­ки на но­сій­ство, зок­ре­ма, зо­ло­тис­то­го ста­фі­ло­ко­ка в пра­ців­ни­ків хар­чобло­ків за­галь­но­ос­вітніх нав­чаль­них зак­ла­дів. Це доз­во­лить нам по­ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну то­го, що від­бу­ва­єть­ся з без­пе­кою в сис­те­мі шкіль­но­го хар­чу­ван­ня, — ска­зав Ляш­ко.

Вік­тор Ляш­ко за­ува­жив, що рап­то­ві пе­ре­вір­ки до­по­мо­жуть з’ясу­ва­ти, чи від­бу­ва­ють­ся нас­прав­ді ме­дич­ні ог­ля­ди, які ма­ють про­хо­ди­ти пра­ців­ни­ки хар­чобло­ків. Або ж це прос­то фор­маль­ність.

— Те, що ми по­ба­чи­ли з ПЛР-тес­та­ми, з під­робкою COVID-сер­ти­фі­ка­тів дає під­ста­ви ду­ма­ти, що і з ме­дич­ни­ми ог­ля­да­ми в нас не все в по­ряд­ку. Ми да­ли мож­ли­вість пра­цю­ва­ти шля­хом впро­вад­ження де­ре­гу­ля­цій­них змін, але нам пот­рібна якість. І сьогод­ні ті, хто бу­де по­ру­шу­ва­ти, хто ви­пи­су­ва­ти­ме до­від­ки, не про­во­дя­чи від­по­від­них дос­ліджень або ме­дич­них ог­ля­дів, бу­дуть під­да­ва­ти­ся і від­по­від­ним по­ка­ран­ням. Та­ко­го не мо­же бу­ти в сис­те­мі охо­ро­ни здо­ров’я, — заз­на­чив мі­ністр.ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД OBLIVKI


Від Giraff


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com